neděle 21. října 2012

Nový život v Kristu, Kol 2,6-15


Úvod
Před 14 dny jsme mluvili o významu smíření pro člověka. Kristova smrt nás usmiřuje s Bohem. Bůh je svatý a dokonalý, a proto nemůže tolerovat lidský hřích. Kdykoliv uděláme něco proti Božímu zákonu, svoláváme na sebe Boží hněv a oddělujeme se od Boha. Kdo si myslí, že je v podstatě dobrý člověk, je na velkém omylu. Každý z nás denně děláme ať vědomě nebo nevědomě věci, za které bychom museli zemřít, pokud bychom byli souzeni pouze na základě našich skutků. Dovolte mi pustit vám jedno krátké video, které to bude věřím ilustrovat.
Mnoho lidí se snaží žít dobrý život, jak jsme ale viděli, to prostě nestačí. Děkujme Bohu a jeho milosti, že si můžeme vybrat, kdo vstoupí na pomyslnou váhu. Nežijme v omylu, že naše dobré skutky nějak vyváží naše špatné. To je totiž lež. Neustále potřebujeme Boží milost. Proto i dnes studujeme Boží slovo, co nám říká o Kristu. Kristus je totiž jediný, kdo stojí mezi námi a spravedlivým Bohem a je schopen nás zachránit. Díky Kristu a Boží lásce k nám již nejsme Boží nepřátelé. Když věříme Kristu, své hříchy pravdivě pojmenujeme, vyznáme Bohu a litujeme jich, Kristus vezme naše hříchy na sebe a můžeme být opět s Bohem.
Bůh pro svou lásku učinil všechno, aby člověk a všechno jeho stvoření mohlo prožívat pokoj s ním a mezi sebou navzájem. Základem této úžasné zprávy je skutečnost, kterou nám Pavel v listu Koloským říká hned v 1. kapitole, že v Kristu přebývá veškerá plnost. Bůh se rozhodl ukázat svou dokonalost v Ježíši. Kristus je první přede vším a nade vším. Skrze Krista a pro Krista bylo všechno stvořeno. Není proto nic důležitějšího v našem životě než Krista znát a mít s ním osobní blízký vztah. To přináší opravdovou radost do našeho života a můžeme žít jako křesťané. Když poznáváme Krista, poznáváme Boha. Vždyť Ježíš řekl, kdo vidí mě, vidí mého Otce... Ježíš říká ve svém slově: já a Otec jedno jsme. Proto, chceš-li znát Boží vůli pro svůj život nebo chceš-li poznat více Boha, dívej se na Ježíše, na jeho život, dílo a studuj pozorně to, co říkal a co o něm říká Bible. Proto se dnes zaměříme na další z významných textů Nového zákona od apoštola Pavla o Kristu. Nalistujte si se mnou list Koloským 2. kapitolu, od 6. verše.
Toto kázání jsem pojmenoval Nový život v Kristu. Rozdělíme si jej podle toku textu do 3 částí: za prvé, verše 6-8, co máme dělat? A za druhé, verše 9-15, proč to máme dělat? Druhou část dále rozdělíme na tři menší oddíly, 9-12, Kdo je Ježíš Kristus?, 13-14, co Ježíš dokázal? A poslední, v 15, co z toho vyplývá?
A. Co máme dělat my?
1. Máme žít...
6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
7 V něm zapusťte kořeny,
na něm postavte základy,
pevně se držte víry,
jak jste v ní byli vyučeni,
znovu a znovu vzdávejte díky.

V první části nám Pavel říká, co máme dělat a co nemáme dělat.
Dává nám nejprve pět jednoduchých pozitivních pokynů. 1. Žijte v Kristu, 2. Zapusťte v Něm kořeny, 3. Postavte na něm základy, 4. Pevně se držte víry a za 5. vzdávejte díky.
Co to znamená prakticky? Stavějme všechno v našem živote na Kristu. Ať už je to rodina, práce, škola, zábava či peníze, do všech oblastí našeho života máme pustit Ježíše. Pamatuju si dobře na čas, kdy jsem to ještě jako čerstvý křesťan nechápal. Myslel jsem si, že být křesťanem znamená dělat spoustu dalších věcí v životě. Myslel jsem si, že musím žít dvakrát. Jednou svůj normální život a podruhé jako křesťan. Některé věci si zkrátka musím odžít. Odmakat práci, odbýt školu a přežít rodiče a pak podruhé jít do církve a číst bibli, modlit se a dělat další náboženské věci, co křesťané mají dělat. Ale neuvědomoval jsem si, že mám zkrátka jako křesťan žít v práci, ve škole, když trávím čas s rodiči nebo když jdu s kamarády do hospody. Tomu se říká, žít celistvý život nebo chcete-li integrace. Křesťanská víra nás nemá vést k uchvácenosti aktivitami a k rozsegmentování a rozkouskování našeho času do mnoha malých částí. Každá má vlastní role, pravidla a smysl. Práce má vlastní pravidla, čas s rodinou má jiná pravidla, nedělní bohoslužba má jiná pravidla, čas s přáteli má další sadu pravidel. To je ale hrozně schizofrenní představa a věřím, že je velmi pomýlená a odporuje tomu, k čemu nás vede Ježíš. Život s Ježíšem má zasahovat všechny části našeho života. On je kořenem, základem našeho života a všechno na Něm máme stavět. Pavel používá obraz stromu. Tento strom roste a roste a má být silný a krásný. Podobnou metaforu používá Ježíš ve svých podobenstvích o Božím království. Semeno, které roste a roste a pak je z něj veliký strom, který může svým stínem chránit kolemjdoucí a v jehož větvích mohou hnízdit ptáci... Tady samozřejmě nemluví o tom, že máme být neupravení a že v našich vlasech máme mít vrabčí hnízda. To by nebyla správná aplikace. Ježíš nemluví o našich vlasech. Je pravda, že Boží království se vztahuje více na tento svět a můžeme ho vztáhnout na společenství, ale pokud je Boží království tak široké, jistě zahrnuje také naše individuální životy.
Když se vrátíme k textu, podle Pavla se tedy máme pevně držet základů křesťanského učení, které jsme už přijali. Pokud si základy nejste jisti, tak o tom promluvte s křesťanem, kterému důvěřujete a ujistěte se, že víte, co je tento základ víry. Tímto základem je samozřejmě osobní vztah s Kristem. A pak výsledkem tohoto jednání je i díkuvzdání. Tedy život, který je založený na Kristu, zamířený ke Kristu je i plný vděčnosti a radosti. Pokud tak tedy žijeme, děkujme za to Bohu.
Když jsme si řekli, co máme dělat, zbývá i vysvětlit, co nemáme dělat. V osmém verši nám to Pavel říká.

2. Máme si dávat pozor, na co si máme dávat pozor?
8 Dejte si pozor,
aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním,
založeným na lidských bájích,
na vesmírných mocnostech,
a ne na Kristu.
Někdy bývá tento verš i jiné verše v novém zákoně mylně zneužíván k obraně víry, která nepoužívá rozum a která je spíše založená na pocitech a pouze na vůli. Pokud je něco zřejmé, pak je to skutečnost, že to Pavel určitě nedělá. Pavel, jeden s nejschopnějších mozků tehdejšího světa, naráží na falešné učení. Má zde na mysli konkrétně gnosticismus, učení o rozděleném těle a duši a pak také doketismus, což je další forma falešného učení. Pavel dokonce varuje, že někdo vlivný v Kolosách odváděl svým špatným vyučováním křesťany na scestí. Toto učení bylo založeno na popření vtěleného božství Ježíše. To nám Pavel říká už v následujícím verši – 9: V něm je vtělena všechna plnost Božství. Jiné překlady to říkají ještě jasněji: neboť v Kristu tělesně přebývá veškerá plnost Božství (ČSP).
Tedy co máme dělat? Máme založit veškerý náš život na Kristu, máme pevně držet víru, kterou jsme přijali a nemáme se odchylovat k ničemu jinému. Možná si říkáte, jaké falešné učení? Když se ale podíváme do toho, čím jsme obklopeni v práci, doma, při cestě autobusem, u doktora, když posloucháme hudbu, televizi, čteme noviny, internet... celý svět nás zásobuje nejrůznějšími představami o tom, čemu máme věřit. Takže varování o nadřazenosti křesťanského biblického učení nad učením tohoto světa myslím rozhodně nedopadá naprázdno.
Nevím, jak vy, ale já nerad přijímám nějaké pokyny a instrukce bez vysvětlení důvodu. Dokonce i malé děti se často ptají a proč? Co se mi líbí na křesťanské víře je mj i to, že to není manuál pro život nebo nějaká sada nařízení, ale že pokud nám Bible skutečně říká, že máme něco dělat, nebo že něco nemáme dělat, vysvětluje nám podrobně i důvod, proč je to tak.

B. Proč to máme dělat?
1. Kdo je Kristus a co máme v Něm? (9-10, 11-12)
I. Protože Kristus je Bůh
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti.
9. a 10. verš nám jednoznačně připomínají, čemu máme věřit ohledně Krista. Kristus je plně Bohem i plně člověkem. A jako člověk ve fyzickém těle nikdy nepřestal být Bohem. Proto nám 9. verš říká, že v Kristu je vtělena všechna plnosti božství. Přesto ale víme, že svou moc Ježíš nezneužíval k překonávání lidských slabostí. Víme ale, že dokázal uzdravovat, dokonce dokázal vzkřísit Lazara z mrtvých a navracel zrak a utišoval bouře na jezeře... zkrátka byl Bohem i člověkem zároveň. Proč tedy máme stavět celý náš život a vše v něm na Kristu? Protože Kristus není jen nějaký superman nebo batman, ale On je samotným Bohem a jemu se máme v životě podřizovat.

II. Protože On je hlavou všeho
On je hlavou
všech mocností a sil.
Druhým důvodem je, že On je vládcem nad mocnostmi a silami. Tím Pavel naráží na falešné učení, které nám podsouvá, že jsou ve světe jiné síly a mocnosti, které ovládají např. naše zdraví, úspěch, peníze, štěstí... kolikrát za den slyšíme „musím to zaklepat...“. Možná je to jen nevinná hláška, ale ukazuje k tomu, že lidé jsou čím dál tím více pověrčiví. Odborníci v oblasti výzkumu religiozity říkají, že český národ je sice extrémně antiklerikální, odnáboženštěný, ale lidé jsou na druhou stranu velmi duchovně vnímaví a hledající. Češi sice v drtivé většině případů nehledají Boha v křesťanství nebo tradičním náboženství, ale v různých odpadních spiritualitách nového věku jako je reiki a učení o čakrách, józe a dalších disciplínách, které dnes jsou v kurzu. Proto Pavel neříká, všechno mimo křesťanství není a je to blbost, ale místo toho říká, že Kristus vládne nad tím vším. Na konci našeho textu dokonce říká, že Kristus všechny tyto síly a moci poráží. Proto už nemusíme těmto věcem věřit a sloužit jim, ale máme se otevřít plně Kristu a být jím naplněni. V Něm totiž prožijeme uzdravení a dokonalé štěstí v našem životě. Vždyť Ježíš říká: Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem ta cesta, pravda a život.

III. Protože v Kristu jsme zemřeli starému životu
a byli jsme vzkříšeni k novému životu
Třetí důvod je obsažený v 11. a 12. verši:
11 V něm jste obřezáni obřízkou,
která není udělána lidskou rukou;
obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni
a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,
jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.
Máme stavět svůj život na Kristu, protože jsme zemřeli starému životu a byli jsme vzkříšeni k novému. Zkrátka pokud jsem křesťan, vědomě a rád odkládám věci, které mě od Krista odvádějí a naopak lnu k věcem, které mě ve víře v Krista posilují a pomáhají mi Krista následovat. Důležité je zde opět zdůraznit, že když Pavel mluví o odkládání nevykoupeného těla, nemluví v první řadě o askezi a nepohrdá fyzickým tělem, v původním jazyce je to odložení naší hříšné přirozenosti, odvrácení se od našich hříchů. S tím souvisí důležitý mezník v našem životě, křest, který je dalším zmocněním k novému životu. Pokud jste byli pokřtěni, tak jistě rádi vzpomínáte na to, jaké to bylo v prvních měsících a snad letech po křtu, které skutečně znamenají nový začátek a intenzivní touhu po změně a hledání nového života v Kristu. Zkrátka, chceme být více jako Ježíš. Lidé často přestanou kouřit nebo pít alkohol, přečtou během několika měsíců bibli a dělají další neuvěřitelné věci. Pokud jste ještě pokřtěni nebyli a toužíte po tom, tak přijďte po bohoslužbě za mnou nebo za Markem a rádi vás na křest připravíme. Je to úžasná věc. Tedy křest znamená smrt starému životu a naopak vzkříšení k novému životu. Tedy důvod proč mám všechny oblasti života podřídit Kristu? Protože jako křesťan žiju nový život, byl jsem pokřtěn, což znamená, že jsem zemřel svému starému životu a narodil se do nového.
Od 13. verše se Pavel vrací k našemu starému životu a dostáváme se k části Co Kristus udělal?


2. Co Kristus udělal?
I. Kdy to udělal?
13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách
a duchovně neobřezáni,
II. Probudil nás k životu
probudil nás k životu spolu s ním
III. Odpustil nám viny
a všechny viny nám odpustil.

Tedy opravdu je rozdíl mezi člověkem, který Krista nezná a který Krista zná. Je opravdu velký rozdíl mezi člověkem, který je duchovně mrtvý a který je probuzený k novému životu. Pavel nám znovu zdůrazňuje, že starý život podle toho, co se líbí nám a zaměřený na sebeuspokojování vede ke smrti. Naopak, život ve víře v Krista znamená odpuštění hříchů a nový počátek. Tedy dalším důvodem, proč máme změnit svůj život a podřídit ve všem Kristu je to, že jsme byli mrtví ve svých hříších, ale Kristus nám naše hříchu odpustil a probudil nás k životu spolu s ním. Nežiji už já, ale žije ve mne Kristus. Život, který nyní žiju v těle, žiju ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. To říká Pavel na jiném místě (Gal 2,20).
Ve čtrnáctém verši to Pavel dále vysvětluje a používá obraz směnky, kterou Bůh vymazal.
14 Vymazal dlužní úpis,
jehož ustanovení svědčila proti nám,
a zcela jej zrušil tím,
že jej přibil na kříž.

Víte, že je hrozným nešvarem dnešní doby, že jsou lidé čím dál tím více zadlužení. Často se to děje formou lichvy a podepisováním směnek. Představme si to v duchovní rovině. Každý z nás je dlužníkem vůči Bohu a musí dříve či později svůj dluh splatit. Co ale udělal Kristus? Zrušil dluh, který jsme měli vůči Bohu. Jsme svobodní a už nemusíme zaplatit. Jak to? Protože zaplatil někdo jiný. Zaplatil Ježíš. Zaplatil svým životem. Vzpomeňme si na tu ilustraci z toho videa na začátku. Za mužem přišel Ježíš, vzal si složku s trestním rejstříkem a dal asistentům svou čistou složku. A pak když byl muž vážen, vážili Ježíše, který svou spravedlností toho muže zachránil před peklem a samotou a věčným zatracením. Proč tedy máme žít život v Kristu, být v Kristu zakořeněni, budováni a děkovat Bohu? Pro to, že Bůh ve své lásce smazal dlužní úpis proti nám a zrušil jej tím, že Ježíš zemřel místo tebe a mě na kříži. To je milost. Za tu buďme vděčni a změňme své životy.

3. Co z toho vyplývá
Na konec, v 15. verši se dovídáme, co z toho vyplývá.
15 Tak odzbrojil a
veřejně odhalil každou
mocnost
i sílu
a slavil nad nimi vítězství.

Je to Kristovo i naše vítězství, to se projevilo ve třech oblastech.
Za prvé, Kristus odzbrojil každou mocnost i sílu. To znamená, že už nemusíš sloužit jiným věcem, kromě Krista. Nemusíš se bát o své zdraví a o svůj úspěch a o svou rodinu. Jediná věc, o kterou skutečně stojí za to se starat je, zda jsem s Kristem spojen a zda ho každý den následuju. Pokud se ve všech svých rozhodnutích v životě řídím v modlitbě Božím slovem a kladu si otázku: co by na mém místě udělal Kristus, jsem na správné cestě. Pokud ale nemám zájem se řídit Božím slovem a dělám si, co chci a je mi to jedno, asi je to signál k tomu, že jsem ještě tuto oblast nevydal Bohu a je na čase to změnit. Proč? Protože Kristus je Bůh a panuje nad všemi mocnostmi a silami. Pamatuju si na jednu hezkou socialistickou knížku o kosmonautice. Má mnoho hezkých obrázků, byla vydaná v době po letu Gagarina do kosmu a má takový hezký úvodní citát: mnoho je ve světě velkých sil, ale mocnější než člověk, nic ve světě není. Co by na to řekl Bůh? Mnoho je ve světě velkých sil, jedna z nich je i člověk, ale Kristus si všechny síly podmanil na kříži a silnějšího než Kristus vzkříšený, nic v kosmu není.
Za druhé, Kristus odhalil každou mocnost a sílu. Tedy ukázal zdroj těchto sil a mocností. Boží slovo nás pravdivě učí, že všechny dobré věci pochází od Boha a pokud něco není od Boha a k Bohu to nevede, nestojí za to tím ztrácet čas. Doslova nám 13. verš říká, že Kristus tyto síly a mocnosti vystavil na odiv, tedy Kristus ukázal, že proti němu žádná moc neobstojí. A to úzce souvisí s třetím a posledním bodem.
Kristus nad mocnostmi a silami slavil vítězství. Doslova v textu stojí, že tyto síly a mocnosti, které vlastně nejsou žádnými skutečnými silami a mocnostmi proti Kristu, ve kterém všechna plnost Boží přebývá, tak tyto mocnosti vedl v triumfálním průvodu v něm. Je to obraz vítězné armády Beránka, která vede své nepřátele v poutech svázané a vystavuje poraženého nepřítele celému světu, duchovnímu i fyzickému. Pozoruhodný je minulý čas. Tedy výsledek války je už rozhodnut, vše, co bylo třeba udělat už bylo uděláno na Kříži. Teď jde jen o to se přidat na správnou stranu. Pokud svůj život ve víře podřídím ve všech oblastech Kristu, stojím na straně vítěze, beránka. Pokud dám raději přednost vlastní seberealizaci, pak stojím na straně nepřítele. Ne nadarmo Ježíš řekl, že kdo chce život získat (myslí tím na sobectví a seberealizaci člověka v hledání štěstí mimo Krista a jeho království), ten jej ztratí, ale kdo by svůj život ztratil pro mne, ten svůj život nalezne.
Dnes jsme mluvili o tom, jak můžeme nalézt nový život v Kristu a proč to máme udělat. Chci svůj život v Kristu zcelit vírou v něho, proto kdo Ježíš je a pro to, co udělal. Nechci, aby můj život připomínal stovky souostroví, ale abych žil uceleným křesťanským životem k Boží slávě. Proč? Protože Kristus je Bůh a je hlavou všeho, protože mi odpustil a daroval nový život a protože porazil všechny nepřátele a už nemusím žít v jejich otroctví, ale místo toho svůj život uspořádat pod vedením Ježíše Krista.
Podřiďme proto tedy náš život Kristu, nejen některé oblasti našeho života, ale postupně všechny. Pokud ti cokoliv brání v následování Ježíše dnes, slož to pod Jeho křížem a vydej mu to. Amen.

Žádné komentáře:

Okomentovat